Vyhľadávanie

site search by freefindKontakt

Základná škola
Štúrova 1115
908 41 Šaštín - Stráže

tel.: 034/6592 309

zssastin@gmail.com


motyle

Škola plná života


Motto školy: S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť.


ZŠ Šaštín - Stráže


Škola sa vo svojom novom školskom vzdelávacom programe zameriava na kvalitnú výučbu telesnej a športovej výchovy, výučbu cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk), výučbu informatiky. V krúžkovej činnosti sme sa venovali tak športovej príprave žiakov ako aj príprave v oblasti cudzích jazykov. Významným cieľom je preto formovať kompetencie oblasti jazyka a aktívnej komunikácie v cudzom jazyku. Ďalším cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti informatizácie a počítačovej gramotnosti žiakov. V danej oblasti je zameraný novinársky krúžok s cieľom prípravy časopisu "Spolužiak".

Naša škola zapája žiakov v čo najväčšom počte do súťaží a olympiád. Súťaže orientuje sa rozvoj ich talentu, nadania a na efektívne využitie voľného času. Podporu zdravia chápeme ako kombináciu zdravotnej výchovy a všetkých aktivít, ktoré škola vyvíja, aby chránila podporu a zdravie všetkých, ktorí v nej pracujú.
Oznamy


ZŠ Šaštín - Stráže

UPOZORNENIE!


Naša ZŠ prechádza na novú webovú stránku.
Zmeny budú prebiehať do MARCA 2017. Všetky nové informácie budú
zverejňované už na novej webovej stránke: https://zssastin.edupage.org/

Za trpezlivosť ďakujeme.
ZŠ Šaštín - Stráže

UPOZORNENIE
Vedenie ZŠ upozorňuje rodičov na zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia žiakov i učiteľov ZŠ.


Stanovisko ohľadom vyžarovania antén na streche ZŠ.
Holkovič.docx

ZŠ Šaštín - Stráže

ZŠ Šaštín - Stráže

Zoznam odporúčaných učebných pomôcok pre jednotlivé ročníky

ZŠ Šaštín - Stráže

ZŠ Šaštín - Stráže na YOUTUBE - kliknite na ZŠ Šaštín očami žiaka.

ZŠ Šaštín - Stráže

mzdová účtovníčka - Viera Kubeňáková - tel. č. 0904 540 028

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na stravu
Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.


Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - dotácia na školské pomôcky
Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o dotáciu na školské pomôcky pre svoje dieťa, sa musia preukázať Rozhodnutím o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydaným ÚPSVaR po dátume 31.3.2015 na ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, - Kubeňáková Viera, tel. 0904 540 028.
ZŠ Šaštín - Stráže

Žiakom našej školy je prísne zakázané cvičiť na WORK OUT ihrisku, ktoré sa nachádza v školskom areáli.


Zvonenie


ZŠ Šaštín - Stráže


Prázdninový oznam


Jesenné prázdniny: 28.10.2016 - 31.10.2016
Vianočné prázdniny: 23.12.2016 - 5.1.2017
Polročné prázdniny: 3.2.2017
Jarné prázdniny: 20.2.2017 - 24.2.2017
Veľkonočné prázdniny: 13.4.2017 - 18.4.2017
Letné prázdniny: 1.7.2017 - 31.8.2017


Kontakt


Základná škola
Štúrova 1115
908 41 Šaštín - Stráže

tel.: 034/6592 309
0903 592 309

zssastin@gmail.com


Zobraziť na väčšej mape